Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu

OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu przypomina o konieczności złożenia wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane będą od 1 września 2016 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.
W przypadku nowego okresu świadczeniowego, który trwać będzie od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może składać wniosek począwszy od września 2016 r.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,poz.114 ze zm.) w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2016 r. świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłacone będą do dnia 30.11.2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r. świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłacone będą
do dnia 31.12.2016 r.
Wnioskodawcami mogą być : rodzice , prawni opiekunowie, opiekunowie faktyczni dziecka lub osoby uczące się.
Prawo do otrzymania świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w 2016 r. przysługuje osobie wnioskującej, jeżeli dochód rodziny za 2015 rok w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł.
Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.
Od 01.11. 2016 r. kwoty zasiłków rodzinnych wynoszą odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł miesięcznie.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu w godzinach urzędowania, budynek B, pokój nr 4 oraz pod nr telefonu 43 677 28 83, 43 677 21 30, 43 677 57 79 wew.131 lub 135

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego są wydawane od 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu. W przypadku nowego okresu świadczeniowego, który trwać będzie od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego może składać wniosek począwszy od sierpnia 2016 r.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r.,poz.169 ze zm.) w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia 2016 r.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik wypłacone będą do dnia 30.10.2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 01.09.2016 r. do 31.10.2016 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik wypłacone będą do dnia 30.11.2016 r.
Wnioskodawcami mogą być : rodzice lub pełnoletni uczniowie. Prawo do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2016 r. przysługuje osobie wnioskującej, jeżeli dochód rodziny za 2015 rok w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Pełną informację można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu w godzinach urzędowania, budynek B, pokój nr 4 oraz pod nr telefonu 43 677 28 83, 43 677 21 30, 43 677 57 79 wew.131 lub 135


IV edycja Zdobywamy Górę Kamieńsk - 21 sierpnia 2016 r.

W dniu 21 sierpnia br. FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI wraz z AKADEMIĄ PANA GRZEŚKA już po raz czwarty organizują imprezę integracyjno-sportową dla osób z niepełnosprawnością pod nazwą „Zdobywamy Górę Kamieńsk”.
ZGK to jedna z najważniejszych i bez wątpienia najbardziej widowiskowych imprez integracyjnych w kraju. Wydarzenie każdego roku cieszy się coraz większą popularnością gromadząc uczestników nie tylko z Polski, ale i z Europy.
Wydarzenie ma na celu rozbudzenie i zasygnalizowanie nowej, często trudnej rzeczywistości, z jaką stykają się osoby z niepełnosprawnością. Ma pokazać nam wszystkim, że bariery należy pokonywać i nie poddawać się, gdy los chce inaczej niż byśmy tego chcieli...
Na Górę Kamieńsk bowiem każdy przyjeżdża ze swoją własną górą, usypaną z przeciwności losu, niedociągnięć charakteru, fizycznej słabości, niepewności i strachu. I na tej górze może się z tym wszystkim zmierzyć i – pokonać.
Plan imprezy zakłada pokonanie przez osoby niepełnosprawne trasy wiodącej na Górę Kamieńsk, drogi wewnętrznej znajdującej się przy spółce Ramb - Piaski 2.
Długość trasy wynosi 3300m. Organizatorzy zapewniają każdemu uczestnikowi asystę - tj. osobę, która będzie towarzyszyła osobie niepełnosprawnej podczas wjazdu na Górę w razie wystąpienia problemów. Po zakończonym wjeździe przewidziana jest zabawa integracyjna na terenie obiektu „Solpark” w Kleszczowie (ul. Sportowa 8). W ramach zabawy integracyjnej przewidziano catering dla Uczestników i Wolontariuszy, losowanie nagród, animacje dla dzieci, siłowanie na rękę z mistrzem Polski w Arm Wrestlingu, pokazy sprzętu rehabilitacyjnego oraz muzykę na żywo.
Program imprezy:
9:00 Rejestracja Uczestników i Wolontariuszy
10:00 Uroczyste otwarcie
10:15 Start (Piaski k. Rambu)
12:00 Zabawa integracyjna (Solpark w Kleszczowie)
18:00 Zakończenie imprezy
Serdecznie zapraszamy do rejestracji w tym wyjątkowym wydarzeniu:
- dla Uczestnika
- dla Wolontariusza


POMOC W FORMIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, że w roku 2016 kontynuuje współpracę z lokalną organizacją partnerską, tj. Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „SZANSA” w Pabianicach, zajmującą się dystrybucją żywności i realizacją działań na rzecz włączenia społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Od września 2016 r. Gmina Dobroń uczestniczyć będzie w realizacji Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego głównym celem jest pomoc w zakresie przekazywania żywności dla najbardziej potrzebujących.
W/w pomoc przyznaje się w oparciu o kryterium dochodowe, które w przypadku osób samotnie gospodarujących wynosi 951 zł oraz 771 zł dla osoby pozostającej w rodzinie. Osoby zainteresowane powinny zgłosić się po skierowanie do tutejszego Ośrodka (pokój nr 1, budynek B) wypełniając oświadczenie o dochodach.
W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy socjalni (nr tel. 510 208 494).


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu na stanowisko Główny Księgowy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko Komisja rekrutacyjna nie wybrała żadnego z kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru

Do II etapu naboru na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu zakwalifikowano 2 kandydatów: Panią Marzennę Bartyzel, zam.Pabianice i Pana Zbigniewa Lucimińskiego, zam.Łódź.
Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych kandydaci uzyskali: P.M.Bartyzel - 25 pkt na 26 pkt możliwych, P.Z.Lucimiński – 21 pkt na 26 pkt możliwych.
Wynik testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej : Pani M.Bartyzel po zapoznaniu się z treścią testu zrezygnowała z dalszego udziału w naborze. Pan Z. Lucimiński z testu kwalifikacyjnego uzyskał 58 pkt na 100 pkt możliwych, przy czym minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnego wyniku wynosiła 65 pkt. Z rozmowy kwalifikacyjnej na 30 pkt możliwych, uzyskał 25 pkt.
Wobec powyższego konkurs na stanowisko Głównego Księgowego pozostaje bez rozstrzygnięcia.Dnia 30 czerwca 2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobroniu

/-/ Grażyna Baranowicz


PROGRAM „Rodzina 500 plus” - PRZYPOMNIENIE

Wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 +” można składać do 1 lipca 2016 r.
Wnioski złożone do 1 lipca 2016 r.rozpatrywane będą wstecz i decyzje wydane będą za okres od 1 kwietnia 2016 roku.
Wnioski złożone od 2 lipca 2016 r., decyzja będzie wydana od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania.
NABÓR na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 7. znajomość przepisów prawa z zakresu: finansów publicznych, zamówień publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawy o samorządzie gminnym,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Dokumenty do pobrania:


PROGRAM „Rodzina 500 plus”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, iż od 21 marca w pokoju nr 4 będzie możliwość pobrania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Pracownicy tut. Ośrodka udzielą wszelkich informacje na temat programu oraz wyjaśnią wątpliwości. Wniosek można składać od 1 kwietnia 2016 r. (piątek):

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu (parter, budynek B Urzędu Gminy, pokój nr 4)
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • drogą elektroniczną za pomocą systemu informatycznego portalu empatia.mpips.gov.pl (tu należy rozpocząć od założenia konta, które m.in. wygeneruje podpis elektroniczny
 • platformy usługowej PUE ZUS udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (należy rozpocząć od założenia konta)
 • banków krajowych świadczonych usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym w sprawie informatyzacji. Lista banków
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – epuap.gov.pl (należy uprzednio założyć konto)

Świadczenie w ramach „Programu 500+” będzie wypłacane na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez względu na wysokość dochodów rodziny.
Na pierwsze dziecko możliwe jest przyznanie 500,00 zł tylko w wypadku gdy dochód nie przekracza 800,00 zł netto na osobę lub 1200,00 zł netto na osobę gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
Pod uwagę brany jest dochód z 2014 roku.
Świadczenie wychowawcze przysługuje dzieciom do 18 roku życia.

Wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. pozwoli na ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłatę z wyrównaniem od 1 kwietnia br.
Ustawa przewiduje 3 miesięczny okres przejściowy, w tym okresie Ośrodek ma czas na wydawanie decyzji o przyznaniu / odmowie świadczenia i jego wypłatę każdorazowo z wyrównaniem od 1 kwietnia br.
Wniosek złożony od 2 lipca br daje prawo do świadczenia wychowawczego począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W tym przypadku bez wyrównania za miesiące kwiecień, maj, czerwiec.
Wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Wniosek i załączniki do pobrania:

Instrukcje składania wniosku:

Informacja telefoniczna w sprawie „Program 500 +” :

 • 43 677 26 83 wew 135 lub 131
 • 43 677 21 30 wew 135 lub 131
 • 43 675 57 79 wew 135 lub 131
 • 43 677 21 44 wew 135 lub 131