Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu poszukuje pracownika na stanowisko Pracownik Socjalny w wymiarze pełnego etatu.
Umowa zawarta będzie na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm. )pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:

 • posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
 • ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków :
  pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu ul. 11-go Listopada 9 ( poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30) bądź telefoniczny pod numer 510-208-494 . Osoba do kontaktu: Beata Dychto-Stępień


TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

W związku z pismem prokuratora rejonowego w Łasku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Łasku, ul. Przemysłowa 5 w dniach 20.02.-24.02.2017 r., w godz. 9:00-14:00 organizowany będzie „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

Prokuratorzy będą udzielać porad prawnych ofiarom przestępstw, w tym ofiarom przemocy w rodzinie.


WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ ZA ŻYCIEM”

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).
Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
Ww. ustawa, nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.
Podstawowym warunkiem jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia.
Jednorazowe świadczenie przysługuje tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Istotne jest, że wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej.
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, może wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka), będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji -w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948) – spełnienie tego warunku wnioskodawca potwierdza podpisując wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zawierający odpowiednie oświadczenie w części II wniosku.
Jednorazowe świadczenie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marszałkowi województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
Właściwym do prowadzenia postępowania i ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia jest organ właściwy, czyli wójt/ burmistrz/prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
Więcej informacji można uzyskać po nr tel. (43)6772683 wew. 131.
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu ul. 11 Listopada 9, budynek B, pok. Nr 4.


Dokumenty do pobrania:


PODWYŻSZONE KRYTERIUM W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020

Od 2017 r. więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200% kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
UWAGA: podwyższone kryterium dotyczy wyłącznie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu na wolne stanowisko urzędnicze :
Referent ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko - Referenta ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego wybrana została Pani Joanna Siecińska zamieszkała w Wydrzynie .

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Dokumenty aplikacyjne złożyło 4 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Postępowanie rekrutacyjne składało się z dwóch etapów, pierwszy etap dotyczył spełnienia wymogów formalnych , drugi etap stanowił test i rozmowa kwalifikacyjna.
Członkowie komisji przeprowadzającej nabór wskazali kandydaturę Pani Joanny Siecińskiej , która spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu , uzyskała największą liczbę punktów - 38 z testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej do nawiązania stosunku pracy na przedmiotowe stanowisko biorąc pod uwagę wiedzę, umiejętności, predyspozycje kandydatki oraz doświadczenie zawodowe, które dają gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.Dnia 30 listopada 2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobroniu

/-/ Grażyna Baranowicz


Film informacyjny ws. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu .

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu .

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu na wolne stanowisko urzędnicze : Główny Księgowy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisku Głównego Księgowego wybrana została Pani Monika Wolna zamieszkała w Ldzaniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Dokumenty aplikacyjne złożyło 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Postępowanie rekrutacyjne składało się z jednego etapu, który stanowiła rozmowa kwalifikacyjna.
Członkowie komisji przeprowadzającej nabór wskazali kandydaturę Pani Moniki Wolna do nawiązania stosunku pracy na przedmiotowe stanowisko biorąc pod uwagę wiedzę, umiejętności oraz predyspozycje kandydatki, które dają gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków .Dnia 27 września 2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobroniu

/-/ Grażyna Baranowicz


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu przypomina o obowiązku dostarczenia zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej dziecka do 10 września 2016 r. osobom pobierającym świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016, aby wypłacić:

 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017,
 • dodatek z tytułu dojazdu do szkoły lub z tytułu zamieszkiwania
w miejscowości, w której znajduje się szkoła, a także , aby wypłacić świadczenie z funduszu alimentacyjnego


PONOWNY NABÓR na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu ogłasza ponowny nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu

Dokumenty do pobrania:


OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu przypomina o konieczności złożenia wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane będą od 1 września 2016 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu.
W przypadku nowego okresu świadczeniowego, który trwać będzie od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może składać wniosek począwszy od września 2016 r.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,poz.114 ze zm.) w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2016 r. świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłacone będą do dnia 30.11.2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r. świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłacone będą
do dnia 31.12.2016 r.
Wnioskodawcami mogą być : rodzice , prawni opiekunowie, opiekunowie faktyczni dziecka lub osoby uczące się.
Prawo do otrzymania świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w 2016 r. przysługuje osobie wnioskującej, jeżeli dochód rodziny za 2015 rok w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł.
Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.
Od 01.11. 2016 r. kwoty zasiłków rodzinnych wynoszą odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł miesięcznie.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu w godzinach urzędowania, budynek B, pokój nr 4 oraz pod nr telefonu 43 677 28 83, 43 677 21 30, 43 677 57 79 wew.131 lub 135

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego są wydawane od 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu. W przypadku nowego okresu świadczeniowego, który trwać będzie od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego może składać wniosek począwszy od sierpnia 2016 r.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r.,poz.169 ze zm.) w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia 2016 r.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik wypłacone będą do dnia 30.10.2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 01.09.2016 r. do 31.10.2016 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik wypłacone będą do dnia 30.11.2016 r.
Wnioskodawcami mogą być : rodzice lub pełnoletni uczniowie. Prawo do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2016 r. przysługuje osobie wnioskującej, jeżeli dochód rodziny za 2015 rok w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Pełną informację można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu w godzinach urzędowania, budynek B, pokój nr 4 oraz pod nr telefonu 43 677 28 83, 43 677 21 30, 43 677 57 79 wew.131 lub 135


IV edycja Zdobywamy Górę Kamieńsk - 21 sierpnia 2016 r.

W dniu 21 sierpnia br. FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI wraz z AKADEMIĄ PANA GRZEŚKA już po raz czwarty organizują imprezę integracyjno-sportową dla osób z niepełnosprawnością pod nazwą „Zdobywamy Górę Kamieńsk”.
ZGK to jedna z najważniejszych i bez wątpienia najbardziej widowiskowych imprez integracyjnych w kraju. Wydarzenie każdego roku cieszy się coraz większą popularnością gromadząc uczestników nie tylko z Polski, ale i z Europy.
Wydarzenie ma na celu rozbudzenie i zasygnalizowanie nowej, często trudnej rzeczywistości, z jaką stykają się osoby z niepełnosprawnością. Ma pokazać nam wszystkim, że bariery należy pokonywać i nie poddawać się, gdy los chce inaczej niż byśmy tego chcieli...
Na Górę Kamieńsk bowiem każdy przyjeżdża ze swoją własną górą, usypaną z przeciwności losu, niedociągnięć charakteru, fizycznej słabości, niepewności i strachu. I na tej górze może się z tym wszystkim zmierzyć i – pokonać.
Plan imprezy zakłada pokonanie przez osoby niepełnosprawne trasy wiodącej na Górę Kamieńsk, drogi wewnętrznej znajdującej się przy spółce Ramb - Piaski 2.
Długość trasy wynosi 3300m. Organizatorzy zapewniają każdemu uczestnikowi asystę - tj. osobę, która będzie towarzyszyła osobie niepełnosprawnej podczas wjazdu na Górę w razie wystąpienia problemów. Po zakończonym wjeździe przewidziana jest zabawa integracyjna na terenie obiektu „Solpark” w Kleszczowie (ul. Sportowa 8). W ramach zabawy integracyjnej przewidziano catering dla Uczestników i Wolontariuszy, losowanie nagród, animacje dla dzieci, siłowanie na rękę z mistrzem Polski w Arm Wrestlingu, pokazy sprzętu rehabilitacyjnego oraz muzykę na żywo.
Program imprezy:
9:00 Rejestracja Uczestników i Wolontariuszy
10:00 Uroczyste otwarcie
10:15 Start (Piaski k. Rambu)
12:00 Zabawa integracyjna (Solpark w Kleszczowie)
18:00 Zakończenie imprezy
Serdecznie zapraszamy do rejestracji w tym wyjątkowym wydarzeniu:
- dla Uczestnika
- dla Wolontariusza


POMOC W FORMIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, że w roku 2016 kontynuuje współpracę z lokalną organizacją partnerską, tj. Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „SZANSA” w Pabianicach, zajmującą się dystrybucją żywności i realizacją działań na rzecz włączenia społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Od września 2016 r. Gmina Dobroń uczestniczyć będzie w realizacji Podprogramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego głównym celem jest pomoc w zakresie przekazywania żywności dla najbardziej potrzebujących.
W/w pomoc przyznaje się w oparciu o kryterium dochodowe, które w przypadku osób samotnie gospodarujących wynosi 951 zł oraz 771 zł dla osoby pozostającej w rodzinie. Osoby zainteresowane powinny zgłosić się po skierowanie do tutejszego Ośrodka (pokój nr 1, budynek B) wypełniając oświadczenie o dochodach.
W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy socjalni (nr tel. 510 208 494).


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu na stanowisko Główny Księgowy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko Komisja rekrutacyjna nie wybrała żadnego z kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru

Do II etapu naboru na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu zakwalifikowano 2 kandydatów: Panią Marzennę Bartyzel, zam.Pabianice i Pana Zbigniewa Lucimińskiego, zam.Łódź.
Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych kandydaci uzyskali: P.M.Bartyzel - 25 pkt na 26 pkt możliwych, P.Z.Lucimiński – 21 pkt na 26 pkt możliwych.
Wynik testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej : Pani M.Bartyzel po zapoznaniu się z treścią testu zrezygnowała z dalszego udziału w naborze. Pan Z. Lucimiński z testu kwalifikacyjnego uzyskał 58 pkt na 100 pkt możliwych, przy czym minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnego wyniku wynosiła 65 pkt. Z rozmowy kwalifikacyjnej na 30 pkt możliwych, uzyskał 25 pkt.
Wobec powyższego konkurs na stanowisko Głównego Księgowego pozostaje bez rozstrzygnięcia.Dnia 30 czerwca 2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobroniu

/-/ Grażyna Baranowicz


PROGRAM „Rodzina 500 plus” - PRZYPOMNIENIE

Wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 +” można składać do 1 lipca 2016 r.
Wnioski złożone do 1 lipca 2016 r.rozpatrywane będą wstecz i decyzje wydane będą za okres od 1 kwietnia 2016 roku.
Wnioski złożone od 2 lipca 2016 r., decyzja będzie wydana od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania.
NABÓR na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 7. znajomość przepisów prawa z zakresu: finansów publicznych, zamówień publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawy o samorządzie gminnym,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Dokumenty do pobrania:


PROGRAM „Rodzina 500 plus”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu informuje, iż od 21 marca w pokoju nr 4 będzie możliwość pobrania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Pracownicy tut. Ośrodka udzielą wszelkich informacje na temat programu oraz wyjaśnią wątpliwości. Wniosek można składać od 1 kwietnia 2016 r. (piątek):

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu (parter, budynek B Urzędu Gminy, pokój nr 4)
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • drogą elektroniczną za pomocą systemu informatycznego portalu empatia.mpips.gov.pl (tu należy rozpocząć od założenia konta, które m.in. wygeneruje podpis elektroniczny
 • platformy usługowej PUE ZUS udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (należy rozpocząć od założenia konta)
 • banków krajowych świadczonych usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym w sprawie informatyzacji. Lista banków
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – epuap.gov.pl (należy uprzednio założyć konto)

Świadczenie w ramach „Programu 500+” będzie wypłacane na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez względu na wysokość dochodów rodziny.
Na pierwsze dziecko możliwe jest przyznanie 500,00 zł tylko w wypadku gdy dochód nie przekracza 800,00 zł netto na osobę lub 1200,00 zł netto na osobę gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
Pod uwagę brany jest dochód z 2014 roku.
Świadczenie wychowawcze przysługuje dzieciom do 18 roku życia.

Wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. pozwoli na ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłatę z wyrównaniem od 1 kwietnia br.
Ustawa przewiduje 3 miesięczny okres przejściowy, w tym okresie Ośrodek ma czas na wydawanie decyzji o przyznaniu / odmowie świadczenia i jego wypłatę każdorazowo z wyrównaniem od 1 kwietnia br.
Wniosek złożony od 2 lipca br daje prawo do świadczenia wychowawczego począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W tym przypadku bez wyrównania za miesiące kwiecień, maj, czerwiec.
Wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Wniosek i załączniki do pobrania:

Instrukcje składania wniosku:

Informacja telefoniczna w sprawie „Program 500 +” :

 • 43 677 26 83 wew 135 lub 131
 • 43 677 21 30 wew 135 lub 131
 • 43 675 57 79 wew 135 lub 131
 • 43 677 21 44 wew 135 lub 131